Regulamin Stalex Ligi 2020/21

REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

„Stalex Liga” w sezonie 2020/21

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Organizatorem rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu „Stalex Liga” jest spółka Vistula- Park Świecie, administrująca obiektem Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu.

§2

Organem bezpośrednio zarządzającym rozgrywkami jest Zarząd Ligi, powołany przez Prezesa Spółki Vistula-Park Świecie. Do kompetencji Zarządu Ligi zalicza się:

a) Organizacja rozgrywek w sezonie 2020/21

b) Promocja Ligi oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji drużyn

c) Sformułowanie Regulaminu rozgrywek na sezon 2020/21 oraz czuwanie nad jego przestrzeganiem, zgodnie z przepisami gry w futsal

d) Ustalanie obsady sędziowskiej, a także pozostałych członków zespołu organizacyjnego

e) Ustalanie terminarzy i harmonogramów, a także podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawie terminów rozgrywek

f) Rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych, a także wniosków i zażaleń od przedstawicieli drużyn

g) Redagowanie oficjalnej strony internetowej rozgrywek: stalexliga.pl

§3

Zarząd Ligi powołuje Komisję Dyscyplinarną. Do zadań Komisji należy podejmowanie decyzji, związanych z orzekaniem ewentualnych sankcji za łamanie Regulaminu przez zawodników i drużyny. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Zarządu Ligi.

§4

Zarząd Ligi posiada w swoich kompetencjach prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu rozgrywek. Decyzje Zarządu Ligi są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§5

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga”, zostaną przeprowadzone w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu. Zarząd Ligi zastrzega możliwość gry w innych obiektach w razie porozumienia z zespołami.

§6

Uczestnicy rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” mają obowiązek przestrzegania Regulaminu rozgrywek, a także Regulaminu Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz hal, na których rozgrywane są mecze Stalex Ligi.

 

II ZASADY UCZESTNICTWA

 

§7

Pełnoprawnym uczestnikiem rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” w Świeciu zostaje drużyna, która do dnia 06.11.2020 r. pozytywnie przejdzie proces otrzymania licencji na start w sezonie 2020/21. Aby otrzymać licencję uczestnik musi spełnić następujące obowiązki:

a) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy drużyny wraz z wyznaczeniem kierownika zespołu i logotypu drużyny

– w przypadku braku własnego logo, należy przedstawić wytyczne Zarządowi Ligi do zaprojektowania

b) Wypełnić listę podstawową zgłoszonych zawodników

c) Uiścić opłatę startową w wysokości 999 złotych brutto za pakiet Stalex Liga + Puchar Ligi. Zwolniony z opłaty jest mistrz poprzedniej edycji, który może również przekazać „bezpłatny bilet” innej drużynie oraz zdobywca Pucharu Ligi.

§8

Licencje na start drużyny w rozgrywkach w sezonie 2020/21 przydziela Zarząd Ligi w terminie do 06.11.2020 r. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Ligi może udzielić drużynie licencji warunkowej z wyznaczeniem ostatecznego terminu na uzupełnienie braków. W przypadku nie uzupełnienia przez drużynę wskazanych braków, Zarząd Ligi ma prawo cofnąć warunkową licencję, co jest równoznaczne z wykluczeniem drużyny z rozgrywek.

§9

W rozgrywkach ligowych Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu dopuszcza się kategorię „Open”, za wyjątkiem zawodników zrzeszonych w ramach Futsal Ekstraklasy. Zawodnik Futsal Ekstraklasy, który w trakcie sezonu rozwiąże kontrakt ze swoim pracodawcą stając się wolnym zawodnikiem, również nie może być dopuszczony do rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu. Jeżeli zawodnik zagra w Futsal Ekstraklasie automatycznie traci prawo gry w StalexLidze. Jeżeli Organizator wykryje taką nieprawidłowość, zespół zostaje ukarany walkowerem 0-10. Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

§10

Organizator Ligi nie ubezpiecza rozgrywek. Zawodnicy startują na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zdrowotne oraz kontuzje, powstałe na skutek uczestnictwa w rozgrywkach oraz inne zdarzenia losowe.

§11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach przez zawodników podczas trwania rozgrywek. Klucz do szatni każdorazowo otrzymuje kierownik drużyny, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem przy stanowisku ochrony obiektu.

§12

Drużyna może zgłosić na liście podstawowej maksymalnie 14 zawodników – do dnia 06.11.2020 r. Do tego terminu można dokonywać zmian na liście podstawowej. Jeżeli zespół wpisze mniejszą ilość zawodników we wskazanym terminie traci prawo do uzupełnienia listy o pozostałe nazwiska do pełnej „czternastki”. Każdy zespół ma również prawo do dopisania trzech zawodników na tzw. liście dodatkowej. Zawodnicy na liście dodatkowej mogą zostać dopisani w dowolnym momencie przed rozgrywkami lub podczas ich trwania z wyłączeniem Gali Finałowej.

§13

Każdy zespół ma prawo do jednorazowego wpisania „Gościa”, w meczu ligowym LUB jednym spotkaniu pucharowym – Zawodnik o statusie „Gościa” może wystąpić w jednym meczu danej drużyny, pod warunkiem, że nie grał w bieżącym sezonie w barwach innego zespołu zarówno w lidze, jak i Pucharze Ligi. „Gość” może zagrać w dowolnie wybranym meczu z wyjątkiem gier w ramach tzw. „Gali Finałowej”. Zawodnik, który wystąpił w charakterze „Gościa” może zostać dopisany jako zawodnik dodatkowy w dowolnej drużynie.

§14

Każdy zespół ma prawo do dwóch „transferów” w sezonie. Za „transfer” uznaje się przejście jednego zawodnika z drużyny A do drużyny B. Jeden zawodnik może w trakcie sezonu tylko raz zmienić przynależność do danej drużyny. Wprowadza się tzw. ujednolicenie składów i transfery definitywne na rozgrywki ligowe i pucharowe. Zawodnik transferowany przechodzi do nowego zespołu z pełnymi tego konsekwencjami, a więc zabiera ze sobą swój dorobek indywidualny. Zawodnik transferowany musi dokończyć sezon w nowej drużynie, niezależnie od tego, w jakich rozgrywkach występował wcześniej. Zawodnik transferowany traci prawo do gry w poprzedniej drużynie, nawet, jeśli ta, nadal występuje w rozgrywkach ligowych lub pucharowych wyższego szczebla. Koszt jednego transferu wynosi 100 złotych i pokrywa go zespół, do którego przechodzi zawodnik. Zawodnik może być przetransferowany nawet z drużyny, która odpadła z rozgrywek.

§15

Drużyna podczas rozpoczęcia meczu musi liczyć co najmniej 5 zawodników – 4 graczy z pola + bramkarz. W trakcie rozgrywania spotkania minimalna ilość graczy drużyny musi wynosić 4 zawodników – mniejsza liczba graczy oznacza zakończenie meczu i rozstrzygnięcie następuje zgodnie z §21 regulaminu Stalex Ligi.

§16

Każdy zespół zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika drużyny. Kierownik jest jedyną uprawnioną osobą do kontaktu z Zarządem Ligi w kwestiach: regulaminowych, wypełniania formularzy z listami zawodników, wypełniania protokołów meczowych, negocjacji terminów spotkań, a także występowania w roli rzecznika drużyny w sprawach dyscyplinarnych z możliwością składania oficjalnych skarg i wniosków. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed każdym meczem do podpisu protokołu meczowego, a w razie nieobecności do wyznaczenia innego zawodnika, który tego dokona.

 

III ZASADY KLASYFIKACJI

 

§17

System rozgrywek ustala Zarząd Ligi bezpośrednio po zakończeniu okresu rekrutacji. System będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Za optymalne uznaje się przyjęcie systemu grupowego z fazą play-off, jednakże w razie mniejszej ilości zgłoszonych drużyn, Zarząd Ligi może zmodyfikować zasady. System rozgrywek zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż na tydzień przed startem rozgrywek. System rozgrywek w ramach Pucharu Ligi zostanie podany do wiadomości po zakończeniu rekrutacji, jednakże będzie w nim dominował system pucharowy.

§18

W sezonie 2020/21 rozgrywki ligowe będą podzielone na: Stalex Extraligę oraz Rundę Eliminacyjną. Listę uprawnionych drużyn do gry w Stalex Extralidze podaje Organizator.

Aby uzyskać licencję do gry w Stalex Extralidze, jej uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) Być pełnoprawnym kontynuatorem drużyny, która w poprzednim sezonie, zapewniła sobie prawo do gry w Stalex Extralidze – rozumie się przez to zachowanie przynajmniej 1/3 stanu osobowego, w którym kończyła sezon, a w nadzwyczajnych przypadkach, złożenia oświadczenia, że inny zespół nie będzie rościł praw do udziału w SE, przysługujących zgłaszającemu

b) W przypadku zmiany nazwy drużyny, należy złożyć oświadczenie, że zespół jest kontynuatorem ekipy, która wywalczyła sobie prawo do gry w SE

c) W sytuacjach spornych, np. rozpadu zespołów i zgłoszenia roszczeń do gry w Stalex Extralidze przez nowe podmioty, ewentualne kontrowersje będzie rozstrzygał Zarząd Stalex Ligi

W sytuacji, gdy któryś z uprawnionych zespołów nie zgłosi się do Stalex Extraligi lub nie otrzyma licencji na  start, Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia kolejnej „Dzikiej Karty” innemu zespołowi lub uszczuplenia składu Stalex Extraligi bezpośrednio przed rozpoczęciem sezonu.

§19

Rozgrywki Stalex Extraligi będą rozgrywane równomiernie z Rundą Eliminacyjną dla pozostałych zespołów. W sezonie 2020/21, Zarząd organizuje również rozgrywki Pucharu Ligi.

§20

W przypadku rozgrywek Stalex Ligi drużyny otrzymują 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis oraz 0 pkt za porażkę lub walkower. W sytuacji, gdy dwie lub więcej drużyn mają taką samą liczbę punktów, o miejscu w tabeli decyduje zgodnie z kolejnością:

a) lepszy bilans bramek – stosunek strzelonych bramek do straconych

b) większa liczba strzelonych bramek

c) bezpośredni mecz (w przypadku dwóch zespołów) lub mała tabela (w przypadku większej ilości drużyn) rzut monetą

§21

Za walkower przyjmuje się wynik 0:10, chyba, że podczas nastania przesłanki do podyktowania walkowera, drużyna, której miałaby przypaść korzyść osiągnęła lepszy rezultat, w takim przypadku zalicza się aktualny wynik meczu. Trzeci walkower danej drużyny podczas trwania sezonu jest równoznaczny z dyskwalifikacją i zajęciem ostatniego wolnego miejsca w rozgrywkach.

§22

Walkower może zostać zarządzony przez sędziego w następujących przypadkach:

a) zdekompletowania drużyny, uniemożliwiającej jej skuteczną grę – decyzję o dalszej grze podejmuje drużyna zdekompletowana

b) nie stawieniu się drużyny na mecz o wskazanej w terminarzu godzinie – sędzia zobowiązany jest odczekać 10 minut zgodnie z planowanym czasem rozpoczęcia spotkania

c) skandalicznego zachowania zawodników lub kibiców, uniemożliwiającego dalszą grę w bezpiecznych warunkach

d) stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika ze względu na: brak wpisu do protokołu meczowego, brak nazwiska zawodnika na liście podstawowej, dodatkowej lub „gościa”, występ zawodnika zawieszonego za kartki – w takich sytuacjach Zarząd Ligi uprawniony jest do zweryfikowania, meczu jako walkower nawet po jego zakończeniu! Zarząd Ligi pozostawia sobie prawo w wątpliwych przypadkach do zweryfikowania tożsamości zawodnika.

§23

W przypadku podyktowania obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują 0 pkt, natomiast do bilansu bramek dopisuje się w takim przypadku „-10”.

§24

W fazie pucharowej w przypadku jednego meczu gra się do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy. Podstawowy czas gry w każdym meczu wynosi 2 x 15 minut przy zatrzymywaniu zegara podczas każdej przerwy w grze. W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy w fazie pucharowej zarządzana jest dogrywka – 5 minut również z zatrzymywanym czasem. Gdy wynik będzie nadal nierozstrzygnięty, arbiter zarządza serię rzutów karnych, najpierw w serii po 5 strzałów dla każdej drużyny, a jeśli i to nie przyniesie rezultatu zgodnie z zasadą „do pierwszej pomyłki”.

 

IV ZASADY GRY

 

§25

Obowiązują przepisy gry w futsal. Drużyny występujące w meczu zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów z numerami poszczególnych zawodników. Strój bramkarza musi odróżniać się od strojów zawodników z pola. W przypadku wycofania bramkarza, zawodnik z pola, spełniający jego rolę musi ubrać kolor koszulki, odróżniający go od zawodników obu drużyn. Zawodnicy muszą występować w obuwiu sportowym do gry na hali. Niedozwolona jest gra w korkach i trampko-korkach.

§26

Podstawowy czas gry meczu to 2 x 15 minut z zatrzymywanym czasem podczas każdej przerwy w grze.

§27

Od tego sezonu wzorem Przepisów PZPN wprowadzamy do StalexLigi nowe wytyczne dotyczące zasad gry:

– w sytuacji strzału zawodnika przed syreną kończącą pierwszą połowę lub koniec meczu, piłka musi znaleźć się w bramce przed sygnałem syreny. W przypadku kiedy zabrzmi syrena końcowa, a piłka wpadnie do bramki, gol nie zostaje uznany

– wprowadzono możliwość bezpośredniego strzału w światło bramki z połowy przy rozpoczęciu meczu lub drugiej połowy spotkania przy każdym wznowieniu.

– sędzia zobowiązany jest do ukarania żółtą kartką zawodnika, który przekroczył przepisy w sytuacji faulu taktycznego

§28

Każdy z zespołów może poprosić o „TIME OUT”, dwa razy w trakcie meczu, raz w każdej połowie. Przerwa wynosi 50 sekund. Skuteczne zgłoszenie przerwy na żądanie, następuje poprzez użycie sygnalizatora dźwiękowego znajdującego się przy ławce rezerwowych. Wzięcie czasu możliwe jest tylko w momencie przerwy w grze oraz posiadaniu przez swoją drużynę piłki. Sędzia stolikowy, w takiej sytuacji syreną ogłosi przerwę na żądanie. W przypadku braku na ławce rezerwowych osoby mogącej wziąć czas, istnieje możliwość wykorzystania przerwy poprzez zgłoszenie tego faktu sędziemu boiskowemu. W sytuacji gdy zespół poprosi o czas niezgodnie z Regulaminem, traci piłkę i drużynie zostaje dopisany faul (w przypadku gdy będzie to szóste lub kolejne przewinienie, sędzia podyktuje karny przedłużony). Wznowienie akcji przez drużynę przeciwną następuje z miejsca wyznaczonego przez sędziego.

§29

Zmiany zawodników z parkietu dokonywane są systemem hokejowym. Zawodnik zmieniający może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie opuści boisko. Zmiany możliwe są tylko w strefie zmian. Za niewłaściwe dokonaną zmianę, zawodnik zmieniający zostanie ukarany żółtą kartką, a drużyna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka.

§30

Utrzymuje się zasadę fauli akumulowanych. Każda drużyna może w jednej połowie dopuścić się pięciu fauli – karanych klasycznymi rzutami wolnymi w miejscu popełnienia przewinienia. Szósty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkuje podyktowaniem rzutu karnego przedłużonego z odległości 10 metrów od bramki. Podczas wykonywania rzutu karnego przedłużonego pomiędzy wykonawcą, a bramkarzem nie może przebywać żaden inny zawodnik. Gdy sędzia zastosuje tzw. przywilej korzyści, faul akumulowany jest również zaliczany na konto drużyny dopuszczającej się przewinienia. Jeżeli faul nastąpi w polu karnym, sędzia dyktuje rzut karny z odległości 6 metrów. Jeśli 6 faul został popełniony na własnej połowie, między linią 10-tego metra a linią bramki, ale na zewnątrz pola karnego, drużyna, której rzut wolny został przyznany może zdecydować czy woli go wykonać z drugiego punktu karnego czy w miejscu gdzie faul został popełniony.

§31

Wślizg, jest dozwoloną formą gry. Jeżeli wślizg jest wykonany w sposób nieostrożny, sędzia podyktuje rzut wolny. Jeżeli wślizg jest nierozważny, sędzia podyktuje rzut wolny, ukarze zawodnika żółta kartką, który dopuścił się przewinienia. Jeśli wślizg jest wykonany z użyciem nieproporcjonalnej siły, nie zważając na bezpieczeństwo zawodnika, sędzia podyktuje, rzut wolny i wykluczy zawodnika pokazując mu czerwoną kartkę.

§32

Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, wznowienie z autu, rogu, rzutu wolnego zawodnicy z drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 5 metrów od piłki. Niezachowanie odległości skutkuje żółtą kartka.

§33

Rzut z autu wykonywany jest nogą z miejsca, w którym piłka opuściła boisko. Piłka musi leżeć nieruchomo na linii bocznej lub maksymalnie 25 cm za nią poza polem gry.

§34

W sytuacji gdy piłka dotknie sufitu, gra jest wznawiana z linii bocznej, z miejsca najbliższego na ziemi, nad którym piłka uderzyła w sufit.

§35

Jeżeli zawodnik, zostaje napomniany żółtą kartką, nie skutkuje to karą czasową. Jeżeli zawodnik otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu, w konsekwencji otrzyma czerwoną kartkę oraz karę czasową, 2-óch minut. Gracz ten nie może już wystąpić w danym meczu. W takim przypadku, gdy drużyna grająca w osłabieniu traci gola, skład jest uzupełniany. Jeżeli zawodnik otrzyma bezpośrednio czerwona kartkę, drużyna gra w osłabieniu, przez okres bezwzględnych 2-óch minut. Zawodnicy, którzy zostali wykluczeni, opuszczają ławkę rezerwowych.

Kartki z rozgrywek ligowych oraz pucharowych nie sumują się. Po otrzymaniu trzeciej żółtej kartki w sezonie w rozgrywkach ligowych zawodnik pauzuje automatycznie w najbliższym meczu ligowym, natomiast w rozgrywkach pucharowych, po otrzymaniu drugiej żółtej kartki. Bezpośrednia czerwona kartka, zarówno w spotkaniu ligowym jak i pucharowym, oznacza pauzę w najbliższym spotkaniu, odpowiednio, ligowym lub pucharowym.

W rozgrywkach Pucharu Ligi nie stosuje się amnestii w meczu finałowym Pucharu Ligi. Przepis ten dotyczy również czerwonych kartek. W kwestii decyzji personalnych ostateczną decyzję o wymiarze kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna, która może anulować zawieszenie (szczególnie w przypadkach przewinień technicznych) lub zwiększyć karę.

§36

Zawodnik ukarany bezpośrednio czerwoną kartką, za niesportowe zachowanie, automatycznie pauzuje w kolejnym spotkaniu ligowym lub pucharowym (jeżeli Komisji Dyscyplinarna ,nie uzna inaczej) i zobowiązany jest do zapłaty kary porządkowej w wysokości 100 złotych na rzecz Organizatora. W przeciwnym wypadku pozostaje nieuprawniony do gry.

§37

Po wznowieniu gry, przez bramkarza i każdorazowym kontakcie przez bramkarza z piłką, aby powtórnie zagrać z bramkarzem, musi dotknąć piłki przeciwnik lub piłka musi opuścić boisko. Na połowie przeciwnika, można z bramkarzem wykonać dowolną ilość podań.

§38

Na wprowadzenie piłki do gry z autu, rogu, rzutów wolnych zawodnik ma 4 sekundy. Wprowadzanie piłki  do gry przez bramkarza oraz kontrolowanie po każdorazowym podaniu może trwać maksymalnie 4 sekundy. Po przekroczeniu dozwolonego czasu, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni z miejsca przekroczenia dozwolonego czasu, jeżeli ma to miejsce w polu karnym z linii pola karnego najbliższego miejsca  przewinienia.

§39

Organizator ligi przedstawia terminarz rozgrywek. W sezonie 2020/21 każdy zespół będzie miał możliwość raz przełożyć termin spotkania wyznaczonego przez Organizatora. Zgodę na zmianę terminu rozgrywania meczu musi jednak wyrazić przeciwnik. W przypadku braku aprobaty rywala na zmianę terminu, spotkanie musi zostać rozegrane w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma porozumienia, sędzia w wyznaczonym terminie zmuszony będzie odgwizdać walkower. Możliwość zmiany terminu meczu dotyczy zarówno Rundy Eliminacyjnej, Stalex Extraligi, II ligi, III ligi, jak i Pucharu Ligi. Opłata za przełożenie spotkania wynosi 100 zł.

 

V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§40

W rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” Organizator przewiduje nagrody indywidualne oraz drużynowe, przyznawane na podstawie kryteriów obiektywnych według konkretnych poczynań zawodników, a także subiektywnych, dokonywanych przez Zarząd Ligi. Sposób przyznawania nagród zostanie napisany w odrębnym Regulaminie.

  

VI ZAPISY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 

§41

Drużyny występujące w StalexLidze zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Organizatora. Zasady bezpieczeństwa związanego z Covid-19 będą na bieżąco aktualizowane i podawane do wiadomości przez Organizatora w formie odstępnego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo w skrajnych przypadkach nawet do usunięcia osoby bądź zespołu z rozgrywek. Określając zasady bezpieczeństwa Organizator będzie sugerował się aktualnymi zaleceniami GIS oraz rozporządzeniami wydawanymi przez Ministerstwo Sportu oraz Radę Ministrów.

§42

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przedwczesnego zakończenia rozgrywek w przypadku wzrostu rozwoju pandemii i wprowadzeniu zakazu organizowania imprez i wydarzeń sportowych przez władze państwowe. W takich przypadkach dopuszcza się następujące warianty:

a) Przedwczesne zakończenie sezonu bez wyłonienia mistrza

b) Przedwczesne zakończenie sezonu z przyznaniem medali wg aktualnej tabeli Extraligi pod warunkiem rozegrania przynajmniej czterech kolejek spotkań przez wszystkie drużyny z taką samą ilością spotkań. O ostatecznej kolejności w takim przypadku ma zastosowanie §20

c) Wznowienie rozgrywek, jeżeli będzie to możliwe w optymalnym czasie

§43 

W przypadku przedwczesnego zakończenia sezonu spowodowanego pandemią Organizator zakłada możliwość zrekompensowania tego faktu drużynom poprzez obniżenie opłaty za udział w StalexLidze 15 (proporcjonalnie do czasu zakończenia ligi) lub w formie innych usług świadczonych przez Organizatora. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowego za bieżący sezon.