2021/22 Regulamin

REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
„ Stalex Liga ” w sezonie 2021/22

I POSTANOWIENIA
OGÓLNE

§ 1
Organizatorem rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu „Stalex Liga” jest spółka Vistula- Park
Świecie, administrująca obiektem Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu.

§ 2
Organem bezpośrednio zarządzającym rozgrywkami jest Zarząd Ligi, powołany przez Prezesa Spółki
Vistula-Park Świecie. Do kompetencji Zarządu Ligi zalicza się:
a) Organizacja rozgrywek w sezonie 2021/22
b) Promocja Ligi oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji drużyn
c) Sformułowanie Regulaminu rozgrywek na sezon 2021/22 oraz czuwanie nad jego
przestrzeganiem, zgodnie z przepisami gry w futsal
d) Ustalanie obsady sędziowskiej, a także pozostałych członków zespołu organizacyjnego
e) Ustalanie terminarzy i harmonogramów, a także podejmowanie ostatecznych decyzji w
sprawie terminów rozgrywek
f) Rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych, a także wniosków i zażaleń od przedstawicieli drużyn
g) Redagowanie oficjalnej strony internetowej rozgrywek: www.stalexliga.pl

§ 3
Zarząd Ligi powołuje Komisję Dyscyplinarną. Do zadań Komisji należy podejmowanie decyzji,
związanych z orzekaniem ewentualnych sankcji za łamanie Regulaminu przez zawodników i drużyny.
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Zarządu Ligi.

§ 4
Zarząd Ligi posiada w swoich kompetencjach prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu
rozgrywek. Decyzje Zarządu Ligi są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5
Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga”, zostaną przeprowadzone w obiekcie Hali
Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu. Zarząd Ligi zastrzega możliwość gry w
innych obiektach w razie porozumienia z zespołami.

§ 6
Uczestnicy rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” mają obowiązek przestrzegania
Regulaminu rozgrywek, a także Regulaminu Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz hal, na których
rozgrywane są mecze Stalex Ligi

II ZASADY UCZESTNICTWA

§ 7
Pełnoprawnym uczestnikiem rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” w Świeciu zostaje
drużyna, która do dnia 15.11.2021 r. pozytywnie przejdzie proces otrzymania licencji na start w sezonie
2021/22. Aby otrzymać licencję uczestnik musi spełnić następujące obowiązki:
a) Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy drużyny wraz z wyznaczeniem kierownika zespołu i logotypu
drużyny
– w przypadku braku własnego logo, należy przedstawić wytyczne Zarządowi Ligi do zaprojektowania
b) Wypełnić listę podstawową zgłoszonych zawodników
c) Uiścić opłatę startową w wysokości 999 złotych brutto za udział w rozgrywkach lub 600 złotych
w przypadku, gdy w składzie pozostanie minimum 10 zawodników z poprzedniego sezonu,
będąc kontynuatorem zespołu z poprzedniego sezonu. Zwolniony z opłaty jest mistrz
poprzedniej edycji, który może również przekazać „bezpłatny bilet” innej drużynie oraz
zdobywca Pucharu Ligi.

§ 8
Licencje na start drużyny w rozgrywkach w sezonie 2021/22 przydziela Zarząd Ligi w terminie do
15.11.2021 r. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Ligi może udzielić drużynie licencji warunkowej z
wyznaczeniem ostatecznego terminu na uzupełnienie braków. W przypadku nieuzupełnienia przez
drużynę wskazanych braków, Zarząd Ligi ma prawo cofnąć warunkową licencję, co jest równoznaczne
z wykluczeniem drużyny z rozgrywek.

§ 9
W rozgrywkach ligowych Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu dopuszcza się kategorię „Open”, za
wyjątkiem zawodników zrzeszonych w ramach Futsal Ekstraklasy. Zawodnik Futsal Ekstraklasy, który w
trakcie sezonu rozwiąże kontrakt ze swoim pracodawcą stając się wolnym zawodnikiem, również nie
może być dopuszczony do rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu. Jeżeli zawodnik zagra w Futsal
Ekstraklasie automatycznie traci prawo gry w Stalex Lidze. Jeżeli Organizator wykryje taką
nieprawidłowość, zespół zostaje ukarany walkowerem 0-10. Zawodnik poniżej 18 roku życia
zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi pisemnej zgody rodziców na udział w rozgrywkach
pod rygorem wykreślenia z listy zawodników drużyny.

§ 10
Organizator Ligi nie ubezpiecza rozgrywek. Zawodnicy startują na własne ryzyko. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy zdrowotne oraz kontuzje, powstałe na skutek
uczestnictwa w rozgrywkach oraz inne zdarzenia losowe.

§ 11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach przez zawodników
podczas trwania rozgrywek. Klucz do szatni każdorazowo otrzymuje kierownik drużyny, potwierdzając
ten fakt własnoręcznym podpisem przy stanowisku ochrony obiektu.

§ 12
Drużyna może zgłosić na liście podstawowej maksymalnie 14 zawodników – do dnia 15.11.2021 r. Do
tego terminu można dokonywać zmian na liście podstawowej. Jeżeli zespół wpisze mniejszą ilość
zawodników we wskazanym terminie traci prawo do uzupełnienia listy o pozostałe nazwiska do pełnej
„czternastki”. Każdy zespół ma również prawo do dopisania trzech zawodników na tzw. liście
dodatkowej. Zawodnicy na liście dodatkowej mogą zostać dopisani w dowolnym momencie przed
rozgrywkami lub podczas ich trwania z wyłączeniem Gali Finałowej.

§ 13
Każdy zespół ma prawo do jednorazowego wpisania „Gościa”, w meczu ligowym LUB jednym spotkaniu
pucharowym – Zawodnik o statusie „Gościa” może wystąpić w jednym meczu danej drużyny, pod
warunkiem, że nie grał w bieżącym sezonie w barwach innego zespołu zarówno w lidze, jak i Pucharze
Ligi. „Gość” może zagrać w dowolnie wybranym meczu z wyjątkiem gier w ramach tzw. „Gali
Finałowej”. Zawodnik, który wystąpił w charakterze „Gościa” może zostać dopisany jako zawodnik
dodatkowy w dowolnej drużynie.

§ 14
Każdy zespół ma prawo do dwóch „transferów” w sezonie. Za „transfer” uznaje się przejście jednego
zawodnika z drużyny A do drużyny B. Jeden zawodnik może w trakcie sezonu tylko raz zmienić
przynależność do danej drużyny. Wprowadza się tzw. ujednolicenie składów i transfery definitywne na
rozgrywki ligowe i pucharowe. Transferu zawodnika dokonać można tylko z drużyny, która bierze
jeszcze czynny udział w rozgrywkach ligowych bądź Pucharu Ligi. Zawodnik transferowany przechodzi
do nowego zespołu z pełnymi tego konsekwencjami, a więc zabiera ze sobą swój dorobek
indywidualny. Zawodnik transferowany musi dokończyć sezon w nowej drużynie, niezależnie od tego,
w jakich rozgrywkach występował wcześniej. Koszt jednego transferu wynosi 100 złotych i pokrywa go
zespół, do którego przechodzi zawodnik.

§ 15
Drużyna podczas meczu powinna liczyć 5 zawodników – 4 graczy z pola + bramkarz. Mecz może zostać
rozegrany przy minimalnym udziale 4 graczy.

§ 16
Każdy zespół zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika drużyny. Kierownik jest jedyną uprawnioną
osobą do kontaktu z Zarządem Ligi w kwestiach: regulaminowych, wypełniania formularzy z listami
zawodników, wypełniania protokołów meczowych, negocjacji terminów spotkań, a także
występowania w roli rzecznika drużyny w sprawach dyscyplinarnych z możliwością składania
oficjalnych skarg i wniosków. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed każdym meczem do podpisu
protokołu meczowego, a w razie nieobecności do wyznaczenia innego zawodnika, który tego dokona.

III ZASADY KLASYFIKACJI

§ 17
System rozgrywek ustala Zarząd Ligi bezpośrednio po zakończeniu okresu rekrutacji. System będzie
uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. Za optymalne uznaje się przyjęcie systemu grupowego z
fazą play-off, jednakże w razie mniejszej ilości zgłoszonych drużyn, Zarząd Ligi może zmodyfikować
zasady. System rozgrywek zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż na tydzień przed
startem rozgrywek. System rozgrywek w ramach Pucharu Ligi zostanie podany do wiadomości po
zakończeniu rekrutacji, jednakże będzie w nim dominował system pucharowy.

§ 18
W sezonie 2021/22 rozgrywki ligowe będą podzielone na: Stalex Extraligę oraz Rundę Eliminacyjną.
Listę uprawnionych drużyn do gry w Stalex Extralidze podaje Organizator.
Aby uzyskać licencję do gry w Stalex Extralidze, jej uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) Być pełnoprawnym kontynuatorem drużyny, która w poprzednim sezonie, zapewniła sobie
prawo do gry w Stalex Extralidze – rozumie się przez to zachowanie przynajmniej 1/3 stanu osobowego,
w którym drużyna kończyła sezon, a w nadzwyczajnych przypadkach, złożenia oświadczenia, że inny
zespół nie będzie rościł praw do udziału w SE, przysługujących zgłaszającemu
b) W przypadku zmiany nazwy drużyny, należy złożyć oświadczenie, że zespół jest kontynuatorem
ekipy, która wywalczyła sobie prawo do gry w SE
c) W sytuacjach spornych, np. rozpadu zespołów i zgłoszenia roszczeń do gry w Stalex Extralidze
przez nowe podmioty, ewentualne kontrowersje będzie rozstrzygał Zarząd Stalex Ligi
W sytuacji, gdy któryś z uprawnionych zespołów nie zgłosi się do Stalex Extraligi lub nie otrzyma licencji
na start, Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia kolejnej „Dzikiej Karty” innemu zespołowi
lub uszczuplenia składu Stalex Extraligi bezpośrednio przed rozpoczęciem sezonu.

§ 19
Rozgrywki Stalex Extraligi będą rozgrywane równomiernie z Rundą Eliminacyjną dla pozostałych
zespołów. W sezonie 2021/22, Zarząd organizuje również rozgrywki Pucharu Ligi.

§ 20
W przypadku rozgrywek grupowych drużyny otrzymują 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis oraz 0 pkt
za porażkę. W sytuacji, gdy dwie lub więcej drużyn mają taką samą liczbę punktów, o miejscu w tabeli
decyduje zgodnie z kolejnością:
a) lepszy bilans bramek – stosunek strzelonych bramek do straconych
b) większa liczba strzelonych bramek
c) bezpośredni mecz (w przypadku dwóch zespołów) lub mała tabela (w przypadku większej ilości
drużyn)
d) rzut monetą

§ 21
Za walkower przyjmuje się wynik 0:10, chyba, że podczas nastania przesłanki do podyktowania
walkowera, drużyna, której miałaby przypaść korzyść osiągnęła lepszy rezultat, w takim przypadku
zalicza się aktualny wynik meczu. Trzeci walkower danej drużyny podczas trwania sezonu jest
równoznaczny z dyskwalifikacją i zajęciem ostatniego wolnego miejsca w rozgrywkach.

§ 22
Walkower może zostać zarządzony przez sędziego w następujących przypadkach:
a) zdekompletowania drużyny, uniemożliwiającej jej skuteczną grę – decyzję o dalszej grze
podejmuje drużyna zdekompletowana
b) nie stawieniu się drużyny na mecz o wskazanej w terminarzu godzinie – sędzia zobowiązany
jest odczekać 10 minut zgodnie z planowanym czasem rozpoczęcia spotkania
c) skandalicznego zachowania zawodników lub kibiców, uniemożliwiającego dalszą grę w
bezpiecznych warunkach
d) stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika ze względu na: brak wpisu do protokołu
meczowego, brak nazwiska zawodnika na liście podstawowej, dodatkowej lub „gościa”, występ
zawodnika zawieszonego za kartki – w takich sytuacjach Zarząd Ligi uprawniony jest do
zweryfikowania, meczu jako walkower nawet po jego zakończeniu! Zarząd Ligi pozostawia sobie prawo
w wątpliwych przypadkach do zweryfikowania tożsamości zawodnika.

§ 23
W przypadku podyktowania obustronnego walkowera obie drużyny otrzymują 0 pkt, natomiast do
bilansu bramek dopisuje się w takim przypadku „-10”.

§ 24
W fazie pucharowej w przypadku jednego meczu gra się do wyłonienia ostatecznego zwycięzcy.
Podstawowy czas gry w każdym meczu wynosi 2 x 15 minut przy zatrzymywaniu zegara podczas każdej
przerwy w grze. W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy w fazie pucharowej zarządzana jest dogrywka
– 5 minut również z zatrzymywanym czasem. Gdy wynik będzie nadal nierozstrzygnięty, arbiter
zarządza serię rzutów karnych, najpierw w serii po 5 strzałów dla każdej drużyny, a jeśli i to nie
przyniesie rezultatu zgodnie z zasadą „do pierwszej pomyłki”.

IV ZASADY
GRY

§ 26
Obowiązują przepisy gry w futsal. Drużyny występujące w meczu zobowiązane są do posiadania
jednolitych strojów z numerami poszczególnych zawodników. Strój bramkarza musi odróżniać się od
strojów zawodników z pola. W przypadku wycofania bramkarza, zawodnik z pola, spełniający jego rolę
musi ubrać kolor koszulki, odróżniający go od zawodników obu drużyn. Zawodnicy muszą występować
w obuwiu sportowym do gry na hali. Niedozwolona jest gra w korkach i trampko-korkach.

§ 27
Podstawowy czas gry meczu to 2 x 15 minut z zatrzymywanym czasem podczas każdej przerwy w grze.

§ 28
Każdy z zespołów może poprosić o „TIME OUT”, dwa razy w trakcie meczu, raz w każdej połowie.
Przerwa wynosi 50 sekund. Skuteczne zgłoszenie, stolikowi sędziowskiemu przerwy na żądanie,
następuje poprzez zakomunikowanie tego faktu oraz położenie na stoliku karty z napisem „T”. Sędzia
stolikowy, w takiej sytuacji zatrzyma grę, podczas najbliższej przerwy w grze. Przerwa może być
zarządzona tylko podczas posiadania piłki.

§ 29
Zmiany zawodników z parkietu dokonywane są systemem hokejowym. Zawodnik zmieniający może
wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie opuści boisko. Zmiany możliwe
są tylko w strefie zmian. Za niewłaściwie dokonaną zmianę, zawodnik zmieniający zostanie ukarany
żółtą kartką, a drużyna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka.

§ 30
Utrzymuje się zasadę fauli akumulowanych. Każda drużyna może w jednej połowie dopuścić się pięciu
fauli – karanych klasycznymi rzutami wolnymi w miejscu popełnienia przewinienia. Szósty i każdy
kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkuje podyktowaniem rzutu karnego przedłużonego z
odległości 10 metrów od bramki. Podczas wykonywania rzutu karnego przedłużonego pomiędzy
wykonawcą, a bramkarzem nie może przebywać żaden inny zawodnik. Gdy sędzia zastosuje tzw.
przywilej korzyści, faul akumulowany jest również zaliczany na konto drużyny dopuszczającej się
przewinienia. Jeżeli faul nastąpi w polu karnym, sędzia dyktuje rzut karny z odległości 6 metrów. Jeśli
6 faul został popełniony na własnej połowie, między linią 10-tego metra a linią bramki, ale na zewnątrz
pola karnego, drużyna, której rzut wolny został przyznany może zdecydować czy woli go wykonać z
drugiego punktu karnego czy w miejscu gdzie faul został popełniony.

§ 31
Wślizg, jest dozwoloną formą gry. Jeżeli wślizg jest wykonany w sposób nieostrożny, sędzia podyktuje
rzut wolny. Jeżeli wślizg jest nierozważny, sędzia podyktuje rzut wolny, ukarze zawodnika który
dopuścił się przewinienia żółtą kartką. Jeśli wślizg jest wykonany z użyciem nieproporcjonalnej siły, nie
zważając na bezpieczeństwo zawodnika, sędzia podyktuje, rzut wolny i wykluczy zawodnika pokazując
mu czerwoną kartkę.

§ 32
Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, wznowienie z autu, rogu, rzutu wolnego – zawodnicy z
drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 5 metrów od piłki. Niezachowanie odległości,
skutkuje żółtą kartka.

§ 33
Rzut z autu wykonywany jest nogą z miejsca, w którym piłka opuściła boisko. Piłka musi leżeć
nieruchomo na linii bocznej lub maksymalnie 25 cm za nią poza polem gry.

§ 34
W sytuacji gdy piłka dotknie sufitu, gra jest wznawiana z linii bocznej, z miejsca najbliższego na ziemi,
nad którym piłka uderzyła w sufit

§ 35
Jeżeli zawodnik, zostaje upomniany żółtą kartką, nie skutkuje to karą czasową. Jeżeli zawodnik otrzyma
dwie żółte kartki w jednym meczu, w konsekwencji otrzyma czerwoną kartkę oraz karę czasową, dwóch
minut. Gracz ten nie może już wystąpić w danym meczu. W takim przypadku, gdy drużyna grająca w
osłabieniu traci gola, skład jest uzupełniany. Jeżeli zawodnik otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę,
drużyna gra w osłabieniu, przez okres bezwzględnych dwóch minut. Zawodnicy, którzy zostali
wykluczeni, opuszczają ławkę rezerwowych. Po otrzymaniu trzeciej żółtej kartki w sezonie w
rozgrywkach ligowych lub drugiej w rozgrywkach pucharowych, zawodnik pauzuje automatycznie w
najbliższym meczu ligowym lub pucharowym. Zasadę tę stosuje się również w przypadku otrzymania
każdej, kolejnej żółtej lub czerwonej kartki. W kwestii decyzji personalnych ostateczną decyzję o
wymiarze kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna, która może anulować zawieszenie (szczególnie w
przypadkach przewinień technicznych) lub zwiększyć karę.

§ 36
Po zakończeniu rundy eliminacyjnej i rozgrywek Extraligi, wszystkie żółte kartki zostają anulowane. Po
rozpoczęciu fazy play-off (łącznie z ewentualnymi meczami barażowymi), otrzymanie drugiej żółtej
kartki będzie równoznaczne z pauzowaniem w następnym meczu. Jeżeli zawodnik otrzyma trzecią,
żółtą kartkę w ostatnim meczu Extraligi, to pauzuje w pierwszym spotkaniu play-off.

§ 37
Zawodnik ukarany bezpośrednio czerwoną kartką, za niesportowe zachowanie, automatycznie
pauzuje w kolejnym spotkaniu ligowym lub pucharowym (jeżeli Komisji Dyscyplinarna ,nie uzna inaczej)
i zobowiązany jest do zapłaty kary porządkowej w wysokości 100 złotych na rzecz Organizatora. W
przeciwnym wypadku pozostaje nieuprawniony do gry.

§ 38
Po wznowieniu gry, przez bramkarza i każdorazowym kontakcie przez bramkarza z piłką, aby powtórnie
zagrać z bramkarzem, przeciwnik musi dotknąć piłki lub piłka musi opuścić boisko. Na połowie
przeciwnika, można z bramkarzem wykonać dowolną ilość podań.

§ 39
Na wprowadzenie piłki do gry z autu, rogu, rzutów wolnych zawodnik ma 4 sekundy. Wprowadzanie
piłki go gry przez bramkarza oraz kontrolowanie po każdorazowym podaniu może trwać maksymalnie
4 sekundy. Po przekroczeniu dozwolonego czasu, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni z miejsca
przekroczenia dozwolonego czasu, jeżeli ma to miejsce w polu karnym z linii pola karnego najbliższego
miejsca przewinienia.

§ 40
Organizator ligi przedstawia terminarz rozgrywek. W sezonie 2021/22 każdy zespół będzie miał
możliwość 2-krotnie przełożyć termin spotkania wyznaczonego przez Organizatora. Zgodę na zmianę
terminu rozgrywania meczu musi jednak wyrazić przeciwnik. W przypadku braku aprobaty rywala na
zmianę terminu, spotkanie musi zostać rozegrane w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Jeżeli
w dalszym ciągu nie ma porozumienia, sędzia w wyznaczonym terminie zmuszony będzie odgwizdać
walkower. Możliwość zmiany terminu meczu dotyczy zarówno Rundy Eliminacyjnej, Stalex Extraligi, II
ligi, III ligi, jak i Pucharu Ligi. Opłata za przełożenie spotkania wynosi 100 zł.

V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 41
W rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej „Stalex Liga” Organizator przewiduje nagrody indywidualne
oraz drużynowe, przyznawane na podstawie kryteriów obiektywnych według konkretnych poczynań
zawodników, a także subiektywnych, dokonywanych przez Zarząd Ligi. Sposób przyznawania nagród
zostanie określony w odrębnym Regulaminie.

VI ZAPISY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
COVID-19

§ 42
Drużyny występujące w Stalex Lidze zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego
przez Organizatora. Zasady bezpieczeństwa związanego z Covid-19 będą na bieżąco aktualizowane i
podawane do wiadomości przez Organizatora w formie odstępnego Regulaminu. W skrajnych
przypadkach łamania regulaminu sanitarnego Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby
bądź zespołu z obiektu. Określając zasady bezpieczeństwa Organizator będzie sugerował się
aktualnymi zaleceniami GIS oraz rozporządzeniami wydawanymi przez Ministerstwo Sportu oraz
Prezesa Rady Ministrów.

§ 43
Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przedwczesnego zakończenia rozgrywek w
przypadku wzrostu rozwoju pandemii i wprowadzenia zakazu organizowania imprez i wydarzeń
sportowych przez władze państwowe. W takich przypadkach dopuszcza się następujące warianty:
a) Przedwczesne zakończenie sezonu bez wyłonienia mistrza.
b) Przedwczesne zakończenie sezonu z przyznaniem medali wg aktualnej tabeli Extraligi pod
warunkiem rozegrania przynajmniej czterech kolejek spotkań przez wszystkie drużyny z taką
samą ilością spotkań. O ostatecznej kolejności w takim przypadku ma zastosowanie § 20.
c) Wznowienie rozgrywek, jeżeli będzie to możliwe w optymalnym czasie.

§ 44
W przypadku przedwczesnego zakończenia sezonu spowodowanego pandemią Organizator zakłada
możliwość zrekompensowania tego faktu drużynom poprzez obniżenie opłaty za udział w 16. sezonie
Stalex Ligi (proporcjonalnie do momentu przedwczesnego zakończenia ligi) lub w formie innych usług
świadczonych przez Organizatora. Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowego za bieżący
sezon.